Hyundai Test Drive

Balise Hyundai 42.0910399, -72.5814593.